Trikkaus ry ja säännötNo mikä sitten oikein on tämä Trikkaus ry? NOH

Trikkaus ry on suomalaiselle trikkiskenelle perustettu yhdistys, jonka pääasiallinen tarkoitus on edistää trikkauksen harrastamismahdollisuuksia ihan kaikkialla Suomessa ja samalla lisätä trikkauksen tunnettuutta koko valtakunnassa.

-Matti Aho, puheenjohtaja

Sitä se lyhykäisyydessään on. Alta voit kuitenkin tutustua hieman teknisempään puoleen yhdistyksestämme, sillä yhdistyksen toimintaa virallisesti hallinnoi sen sääänöt. Ne on luettavissa tästä:

Trikkaus ry:n säännöt


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Trikkaus ry / The Finland Tricking Association ja sen kotipaikka on Tampere.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää trikkauksen harrastusmahdollisuuksia ja lisätä lajin tunnettuutta. Yhdistys toimii trikkauksen pääasiallisena asiantuntijatahona. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

 • järjestää liikuntatapahtumia ja -harjoituksia yksin tai yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa
 • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
 • tukee taloudellisesti tai muilla tavoilla muita suomalaisia trikkauksen harrastamista edistäviä yhdistyksiä.
 • edustaa jäseniään kansainvälisissä trikkauksen keskusjärjestöissä sekä muissa kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä
 • harjoittaa trikkauksen harrastamisen kannalta olennaista edunvalvontaa tekemällä aloitteita, esityksiä yms.
 • järjestää koulutus-, valmennus- ja tiedotustilaisuuksia, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa
 • hankkia tarvittavia välineitä jäsentensä käyttöön

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • periä tapahtumien osallistumismaksuja
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta lajissa tarvittavia tuotteita
 • myydä mainostilaa julkaisuissaan
 • ottaa vastaan esiintymis- tai koulutuspalkkioita.

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

Jäsenen, joka ei ole 6 kuukauden kuluessa eräpäivästä suorittanut maksuaan, voidaan hallituksen päätöksellä katsoa eronneen yhdistyksestä.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdesta (2) viiteen (5) muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on valintahetkestä seuraavat kaksi kalenterivuotta. Puheenjohtajan toimikausi on 2 + 2 kalenterivuotta.  

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla kullakin erikseen.

Hallitus voi päätöksellään myöntää oikeuden yksin kirjoittaa yhdistyksen nimi jollekulle muulle henkilölle.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys-joulukuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostilla sekä julkaisemalla kutsu yhdistyksen Internet-sivuilla.

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan tulevalle toimikaudelle hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Sääntöjen muuttaminen tulee hyväksyä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

ARVOT JA TOIMINTATAVAT

Trikkaus ry

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää trikkauksen harrastusmahdollisuuksia ja lisätä lajin tunnettuutta. Yhdistys toimii trikkauksen pääasiallisena asiantuntijatahona. 

Käytännön toimintatavat
Toiminnassaan yhdistys korostaa trikkauksen harrastamisen vapaamuotoisuutta ja vastuullisen asenteen ja kehityspolun tärkeyttä. Käytännön toimintatapoja ovat:

 • trikkaustapahtumien järjestäminen
 • trikkauksen esittelytilaisuuksien järjestäminen (myös erilaisten tapahtumien yhteyteen)
 • Trikkaustoiminnan ja -harjoitusvuorojen avustaminen
 • trikkauksen opettaminen
 • opastaminen lajin vastuulliseen harrastamiseen tapahtumissa, harrastajaverkoston avulla, videotutoriaalien avulla sekä tiedottamalla
 • lajin näkyvyyden lisääminen 
 • keskitetyn ja lajin harrastajien välisen yhteydenpidon mahdollistaminen (mm. yhdistyksen Internet-sivuilla)
 • kansainvälinen yhteydenpito ja ulkomaalaisten harrastajien kutsuminen suomalaisiin tapahtumiin.

Trikkaajan vastuullinen kehityspolku
Toiminnassa kannustetaan ja opastetaan trikkaajia progressiiviseen kehitykseen, joka auttaa harrastajia välttämään turhien riskien ottamista ja loukkaantumisia. Sen avulla mahdollistetaan selkeä taitotason nosto asteittain ja helpotetaan trikkaajan oman kehityksen seurantaa.

Yleiset periaatteet
Yhdistys toimii hyväksi katsomien periaatteiden ja arvojen puitteissa. Yhdistys voi antaa ohjeita miten lajia tulisi oikeaoppisesti harrastaa tai ottaa tarvittaessa kantaa trikkauksen tarkkoihin määritelmiin. Yhdistyksen tavoitteena ei kuitenkaan ole rajoittaa trikkauksen vapaamuotoista harrastamista.

Tärkeimpänä arvona ja linjauksena yhdistyksellä on trikkauksen vastuullinen harrastaminen sekä asiallinen toiminta ja asenne muita trikkaajia sekä muiden lajien harrastajia kohtaan. Toiminnassa kaikkia harrastajia kohdellaan tasa-arvoisesti ja kannustetaan kaikkia kiinnostuneita harrastamaan lajia. Yhdistyksen toiminnasta ja lajista tiedotetaan avoimesti. Yhdistys kannustaa lajin harrastajia päihteettömään trikkaukseen.